อบรม BBS : Behavior Based Safety พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้

 

 

หลักการ


มากกว่า 90% ของการได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ส่วนอีกเกือบ 10% ที่เหลือมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องให้ความสำคัญอย่างมากในการกำหนด และสร้างพฤติความปลอดภัยในกับพนักงานทุกคน

การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย หรือ Behavior-Based Safety เป็นเทคนิคที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการศึกษาว่าทำไมคนแต่ละคนจึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยแตกต่างกัน

หลักการสำคัญที่นำมาใช้ คือ การสังเกตความปลอดภัย (Safety Observation) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Action) การประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนเทคนิคในการสื่อสารด้วยเทคนิคการโค้ช เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (Acts to Prevent Recurrence)

วัตถุประสงค์


1.    เพื่อให้ทราบหลักการสำคัญ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    เพื่อปรับทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
3.    เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจาดอุบัติเหตุ
4.    เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน


เนื้อหา

  • BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS, พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และความผิดพลาดของมนุษย์ (Human factor and error)
  • การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
  • เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
  • เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
  • การริเริ่ม (BBS initiative) และนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบัติ (workshop and practice)
  • กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป

 

ระยะเวลา                                          6           ช.ม.  หรือ   12 ชม.  (เข้มข้น+Workshop)

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                  30           ท่าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,174