อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย 4 บทบาท และ ทบทวน Confined Space Training

 

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 2564 และ ทบทวน

Confined Safety Training

 

วิทยากร อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลฃัย และ ทีมงาน ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย
 2. เพื่อปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม ข้อ 2
 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน


ประกอบไปด้วย หลักสูตร

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ผู้อนุญาต (อบรม 1 วัน  ทฤษฎี 5 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.)

 
ภาคทฤษฎี


            1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
            2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
            3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
            4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
            5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
            6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
            7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 
ภาคปฏิบัติ


          1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
          2. เทคนิคในการควบคุมการทำงาน ในที่อับอากาศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. ผู้ควบคุมงาน (อบรม 2 วัน  ทฤษฎี 9 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม.)

 

ภาคทฤษฎี

 

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
 5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 6. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 7. เทคนิคการระบายอากาศ
 8. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
 9. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
 10. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย
 11. การควบคุมดูแล การใช้เครื่องป้องกัน PPE และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

 

ภาคปฏิบัติ

 

 1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 2. เทคนิคการระบายอากาศและเครื่องมือ
 3. เทคนิคการควบคุมการทำงาน ในที่อับอากาศ
 4. การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 5. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 6. ฝึกปฏิบัติงานจริง สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. ผู้ช่วยเหลือ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน  ทฤษฎี 12 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม.)

 
ภาคทฤษฎี

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
 5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 6. เทคนิคการระบายอากาศ
 7. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 8. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 9. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 10. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
 11. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 12. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และ CPR

 

ภาคปฏิบัติ

 1. การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 2. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 3. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 4. เทคนิคการระบายอากาศและเครื่องมือ
 5. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 6. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และ CPR 
 7. ฝึกปฏิบัติงานจริง สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


4. ผู้ปฏิบัติงาน  (อบรม 2 วัน  ทฤษฎี 9 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม.)

 
ภาคทฤษฎี

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
 5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 6. เทคนิคการระบายอากาศ
 7. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 8. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 9. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 10. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย

 

ภาคปฏิบัติ

 1. การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 2. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 3. เทคนิคการระบายอากาศและเครื่องมือ
 4. ฝึกปฏิบัติงานจริง สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติ  (4 บทบาท)  (อบรม 4 วัน  ทฤษฎี 15 ชม. ปฏิบัติ 9 ชม.)

ภาคทฤษฎี

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
 5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 6. เทคนิคการระบายอากาศ
 7. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
 8. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
 9. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย
 10. การควบคุมดูแล การใช้เครื่องป้องกัน PPE และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 11. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 12. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 13. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 14. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
 15. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 16. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และ CPR

 

ภาคปฏิบัติ

 1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต 
 2. การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 3. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 4. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 5. เทคนิคการระบายอากาศและเครื่องมือ
 6. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
 7. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และ CPR 
 8. การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร
 9. เทคนิคในการควบคุมการทำงาน ในที่อับอากาศ
 10. ฝึกปฏิบัติงานจริง สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  (อบรมทฤษฎี 3 ชม.)


ภาคทฤษฎี

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
 5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารในที่อับอากาศ
 6. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 7. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

รูปแบบการอบรมแบบ

ลักษณะการอบรมในรูปแบบ Active Learning และ Learner center (การบรรยายเฃิงรุก และ ผู้เรียน เป็น ศูนย์กลาง)

ผสมผสาน ฺBBS , Safety Training, Coaching, Consulting เต็มรูปแบบ เผื่่อกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อเกิดความตระหนักรู้ Safety Awareness

 

ติดต่อ...

LINE : @thesafetycoach

Podcast : The Safety Coach Podcast

Youtube : ให้สัมภาษณ์เรื่องที่อับอากาศ ThaiPBS

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,172