ทอล์คโชว์ความปลอดภัย Safety Talkshowหลักการ               

                สาเหตุหลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และ การได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการการกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe conditions) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนทราบดีอยู่แต่ทำไมการบาดเจ็บ และสูญเสียจึงได้เกิดซ้ำซาก หรือเกิดในลักษณะเดิมๆอีก เหล่านี้เป็นคำถามที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ จากการศึกษาพบว่าเกิดจากการสร้างทัศนคติที่ดี ความตระหนักในความปลอดภัย และหลักการบริหารจัดการที่ยังไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง อันนำไปสู่พฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนั่นเอง

                ดังนั้นในหลักสูตร Safety Talk หรือ Safety Talkshow นี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบถึงจุดอันตรายต่างๆ สาเหตุพื้นฐานที่นำสาเหตุไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสีย
  2. เพื่อให้ทราบขั้นตอน และวิธีการกำจัดแหล่งอันตรายโดยการสังเกต
  3. เพื่อให้ทราบวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องในเชิงบวก ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำซาก และเป็นที่ถูกยอมรับ
  4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

เนื้อหา

 - ความเชื่อผิดๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ความปลอดภัย คือ ค่าใช้จ่าย

- อุบัติเหตุ เป็นเรื่องของเวรกรรม

- ความปลอดภัย คือ ภาระ

- ความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หรือ ใครคนใดคนหนึ่ง

- การให้ความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยน้อยเกินไป

 - วิธีการที่ใช้ในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

- ผู้นำ ทัศนคติของคนในองค์กร เทคนิคที่นำมาใช้ การเสริมแรงบวก การวัดผลพฤติกรรม
-  4 สภาวะ ที่นำไปสู่อุบัติเหตุ
-  การโค้ช เพื่อความปลอดภัย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,168