วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
Safety Culture

หลักการ

วัฒนธรรม คือ สิ่งที่บุคคล หรือ กลุ่มคนในสถานนั้นๆ ยึดถือ และปฏิบัติตามๆกันมา ตามค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และความรู้สึก ดังนั้นการที่องค์กรใดก็ตาม มีการแสดงออก อันเนื่องมาจากการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมแตกต่างกัน
วัฒนธรรมความปลอดภัย ก็เช่นเดียวกัน ถ้าองค์กรใดมีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี พนักงานในองค์กรนั้นก็จะมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ การผลิต ผลิตได้มากขึ้น สินค้าดี มีคุณภาพ มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ลดน้อยลง ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล หรือ ซ่อมแซมเครื่องจักร
ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่นำไปสู่หลักการ “งานก็ได้ผล คนก็ปลอดภัย” หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อปรับความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของคนในองค์กรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนให้วิธีการที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์

•    เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำหลักการที่ได้รับไปพัฒนาได้เอง อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

เนื้อหา
•    ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    ความหมายของวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    การตรวจสอบ ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    ขั้นตอนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
•    กรณีศึกษา
•    Workshop
•    ถาม-ตอบ

ระยะเวลา                            6 ชั่วโมง

จำนวนผู้ฝึกอบรม      ไม่เกิน 30 ท่าน

วิธีการสอน

หลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน บทบาทสมมติ วีดีโอ และการบรรยายประกอบกับกิจกรรมกลุ่ม
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยากร    ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPont มาใช้จนประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ DuPont ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Train the Trainer of SafeStart and SafeTrack ที่มีผู้เรียนมากมายทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน
    วิทยากรรับเชิญในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30
ในหัวข้อการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ผู้เขียนหนังสือ ต่างที่คิดชีวิตจึงปลอดภัย, ต่างที่คิดพิชิตภาษา และ พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้
                                                   
                         

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,172