วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ Safety Trainer

10 เคล็ดวิชา วิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพ

(10 Tools Professional Safety Trainer)

______________________________________________________________________________

 

อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน มีความยินดีที่จะถ่ายทอด 10 เคล็ดวิชา ประสบการณ์ทั้งหมด 15 ปี ที่นำมาใช้กับตัวเอง จนทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยากรความปลอดภัย ในระดับต้นๆของประเทศ

 

 

หลักการ และเหตุผล

 

“ธุรกิจที่ดีต้องมีความปลอดภัย” ถ้ามีความปลอดภัยที่ดี พนักงานจะมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

 

วิทยากรความปลอดภัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการเสริมสร้างธุรกิจที่ดี เพราะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ช่วยปรับปรุงทัศนคติ ความคิด และความเชื่อ ในด้านความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ให้กลายมาเป็นถูกต้อง

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพูด และทักษะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับวิทยากรความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น Self-Learner เพื่อพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยได้เองอย่างต่อเนื่อง


เนื้อหา (ทฤษฎี และปฏิบัติ)

 

1. การตั้งเป้าหมายในการพูด
2. การเลือกหลักสูตรที่ถนัด
3. ศิลปะในการพูด และใช้จังหวะ ใช้ถ้อยคำ
4. เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ ขำ เศร้า ประทับใจ มีสาระ
5. การสร้างความเชื่อมั่น และการควบคุมอารมณ์
6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง
7. การสร้างรูปแบบในการนำเสนอ Keynote, Powerpoint, Flip Chart และ ปากเปล่า
8. การเป็นวิทยากรที่มีคุณค่า
9. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง (Personal Branding)
10. เทคนิคลับเฉพาะ ในการพัฒนาตัวเอง

 

ระยะเวลาอบรม


2 วัน (9.00 - 16.30 น.)


กลุ่มเป้าหมาย

จป.วิชาชีพ, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมความปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,174