ผู้นำด้านความปลอดภัย Safety Leadership


ผู้นำด้านความปลอดภัย ( 1 วัน หรือ 2 วัน)  
SAFETY LEADERSHIP


หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย และ ล้มตาย เป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และที่น่าเสียดายที่สุดคือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถป้องกันได้ แต่กลับไม่ได้รับการป้องกัน

ผู้นำด้านความปลอดภัย (Safety Leadership) จัดเป็นบุคลากร ที่สำคัญมากในการกำหนดทิศทางของธุรกิจให้เกิดความมั่นคง และมีความปลอดภัย เพราะถ้าผู้นำมีแนวคิดหรือมุมมองอย่างไร พนักงานทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็จะแสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน

หลายๆครั้งในการอบรม หรือ สัมมนา ผู้จัดงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่จะใส่ความรู้ให้กับพนักงาน จนลืมใส่ความสัมพันธ์ให้กับพวกเขา ดังนั้นอย่าได้แปลกใจ ถ้าหลายๆครั้งที่ลงทุนลงไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความล้มเหลว

หลักสูตรนี้ ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทั้งในบทบาทของวิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ในการสร้างสรรค์ให้ทุกคนในองค์กร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานให้กับองค์กร

ดังนั้น สิ่งที่บริษัทจะได้รับการหลักสูตรนี้ คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัย จนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานด้านความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำด้านความปลอดภัย
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เปิดใจในการทำงานร่วมกัน ด้วยความรัก และความเข้าใจ
3. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ล้มตาย และกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงให้หมดไป

เนื้อหา

วันที่ 1 ผู้นำด้านความปลอดภัย

•    ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
•    ธรรมชาติของมนุษย์ และพฤติกรรม
•    ความหมายและความสำคัญ ของผู้นำด้านความปลอดภัย
•    หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำด้านความปลอดภัย
•    การสร้างการรับรู้ เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
•    คิดแบบผู้นำ ทำอย่างไรให้เขาปฏิบัติตาม
•    Workshop การเรียนรู้


วันที่ 2 ผู้นำด้านความปลอดภัย

•    เทคนิคการสังเกตความปลอดภัย
•    การแก้ไขให้ถูกต้อง ด้วยการเสริมแรงบวก
•    ผู้นำในรูปแบบต่างๆ ในการนำด้านความปลอดภัย
•    การโค้ช เพื่อความปลอดภัย
•     การวัดผลทางด้านความปลอดภัย
•    การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน
•    Workshop การเรียนรู้ระยะเวลา            12     ชม.  (2 วัน)  หรือ  6 ชม. (1 วัน )จำนวนผู้อบรม        30     คน.

วิทยากร

ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 20  ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPont มาใช้จนประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ DuPont ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Train the Trainer of SafeStart and SafeTrack ที่มีผู้เรียนมากมายทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน
วิทยาการรับเชิญในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในปี 2559
หัวข้อการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ผู้เขียนหนังสือ ต่างที่คิดชีวิตจึงปลอดภัย, ต่างที่คิดพิชิตภาษา และ พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้
                                                   แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,166